Sunday, July 12, 2020

LIST OF PROJECTS

List of research projects which had or has been conducted from 2011 until 2016

  • Project at National level

No.Project titleYearIDProject InvestigatorExpected resultProject duration (month)
1Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Sinh học sinh sàn tạo bò thịt nhân bản
2016ĐTĐL.CN-49/16Assoc. Prof Nguyễn Văn Thuận- Quy trình tạo phôi nhân bản: Phôi loại A/B;
- Quy trình tạo bò nhân bản;
- Quy trình nuôi dưỡng bò nhân bản;
- 300 phôi bò nhân bản;
- 01-02 bê nhân bản từ bò Wagyu - Đào tạo: 05 thạc sỹ; 03 Tiến Sỹ
- 01 sách chuyên khảo về phương pháp nhân bản bò;
- 08 bài báo ISI;
- 05 bài báo trong nước (danh mục HĐ học hàm)
- 05 báo cáo tại Hội nghị quốc tế
60
2Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào phục vụ đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học2016Assoc. Prof. Nguyễn Văn ThuậnPhòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu Tái lập tế bào và đào tạo sau đại học24
3Nghiên cứu , sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đắk Hà tỉnh Kontum201679/QĐ- SKHCNDr. Lê Hồng Phú- Nghiên cứu chuyển giao cho công ty sản xuất và hướng dẫn cho Trung tâm thuộc Sở KHCN học tập kỹ thuật;
- 02 bài báo quốc tế
24

 

  • Projects at Government level- NAFOSTED

- 02 article published in international journal  
- 01 article published in domestic journal

No.

Project title

Year

ID

Project Investigator

Expected result

Project duration (month)

1

Studying highly nutritious, indigenous marine microalgae for the quality improvement of rotifer (Brachionus plicatilis) in aquaculture

2011

106.16-2011.31

Dr. Trần Ngọc Đức

- 03 ISI articles

- 03 articles published in international and domestic conference

- 03 postgraduates

24

2

A transcriptomic analysis of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in response to salinity adaptation: De novo assembly, gene annotation and marker discovery

2011

106.99-2011.63

Dr. Nguyễn Minh Thành

- 02 ISI article

- 01 national articles

- 02 articles published in international or domestic conference

- 01 doctoral thesis

24

3

Screening of GmNAC and TCS encoding genes contributing to drought-tolerance of local soybean varieties for development of improved drought-tolerance soybean transgenic plants

2011

106.16-2011.37

Dr. Nguyễn Phương Thảo

- 02 ISI articles

- 01 -02 national articles

- 02 articles published in international and domestic conference

24

4

Study on effects of maturity stages and processing of cocoa beans on oxalate contents and effective methods to remove oxalates from raw cocoa powder

2013

106-NN.99-2013.16

Dr. Nguyễn Vũ Hồng Hà

- 02 ISI articles

- 01 non-ISI article

- 01 article published in international or domestic conference

- 01 master's thesis

36

 5 Nghiên cứu khả năng tạo Lipit của các loài nấm nhầy thu thập từ Việt Nam 2015 106-NN.04-2015.16  Dr. Trần Thị Mỹ Hạnh- 02 article published in international journal  
- 01 article published in domestic journal
 24
 6  Nghiên cứu khả năng kháng thủy phân của các loại tinh bột củ và hạt có màu và hoạt tính sinh học của các hợp chất màu có trong các loại hạt và củ nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng phòng chống bệnh béo phì và tiểu đường 2015  106-NN.99-2015.91 Assoc. Prof .Phạm Văn Hùng   24
 7 Phân tích đặc điểm chức năng các gene đáp ứng với stress vô sinh GmNAC019vàGmNAC109ở cây mô hìnhArabidopsis thaliana 2015 106-NN.02-2015.85 Assoc. Prof. Nguyễn Phương Thảo 24 
 8 Thiết lập tế bào gốc dòng giao tử cái từ mô buồng trứng heo trưởng thành và nghiên cứu sự biệt hóa thành tế bào trứng 2015 106-NN.99-2015.90 Dr. Bùi Hồng Thủy  - 03 ISI articles 
- 01 national article 
- 03 article published in international or domestic conference 
- 02 master's thesis
 24
 9 Đánh giá tốc độ tăng trưởng, khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND và chống chịu với nhiệt độ cao của tôm bạc thẻ Penaeus merguiensisvà tôm he Ấn Độ Penaeus indicus 2015 106-NN.05-2015.70 Assoc. Prof. Hoàng Tùng - 02 article published in international journal , 
- 02 article published in domestic journal
- 02 article published in conference. 
- 02 master's thesis
 

 

 

 

  • Project at Ministry level- VNU type B

No.

Project title

Year

ID

Project Investigator

Expected result

Project duration (month)

1

Banana starch extraction and application in food processing

2011

B2011-28-13 - SBT

Dr. Phạm Văn Hùng

- 02 published articles

- 02 bachelor's theses

24

2

Evaluate the fertility and effect of inbreeding in black seahorses (Hippocampus kuda) cultured in artificial conditions

2011

B2011-28-03 - SBT

Assoc. Prof. Hoàng Tùng

- 02 published articles

- 01 master's thesis

24

3

Study on application of supercritical CO2 technology in extracting compounds having biological activity and high economic value from some spice trees in Vietnam

2011

B2011-28-04 -SBT

Dr. Đặng Quốc Tuấn

- 02 published articles

- 02 - 04 bachelor's theses

24

4

Application of microbial bioproducts for white pepper production

2011

B2011-28-05-SBT

MSc. Lê Hồng Phú

- 02 published articles

- 02 bachelor's theses

24

5

Growth and beta-carotene of indigenous and exotic Dunaliella salina strains

2012

B2012-28-02-SBT

Dr. Trần Ngọc Đức

- Functional food: Dunaliella salina

24

6

Anti-diabetic activity of Euphorbia spp

2012

B2012-28-05 - SBT

Dr. Hoàng Lê Sơn

- 02 graduates

24

7

Molecular interpretation of immobilized deoxyribonucleic acid on solid substrates by sum-frequency generation spectroscopy

2012

B2012-28-03 - SBT

Dr. Nguyễn Tấn Khôi

- 01 ISI article

24

8

Computational study of drug resistant mechanism and computer-aided drug design against influenza: Rational design of universal influenza M2 channel blockers

2012

B2012-28-04-SBT

Dr. Lê Thị Lý

- 2 ISI articles

- 4 postgraduates

24

9

Investigation of Vietnam clay as adsorbent material for purification of biodiesel mixture using dry-wash method

2012

B2012-28-01-SBT

Dr. Huỳnh Kim Lâm

- 01 article published in international or domestic journal

- 02 graduates

12

10

Development of a PCR Assay for detection of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus in food

2013

B2013-28-02

Dr. NguyễnThị Huệ

- 01 ISI article

- 01 article published in international conference

- 02 articles published in domestic conference

- 01 Identification process of A.flavus and A. paraciticus

- 01 master's thesis

- 02 bachelor's theses

24

 11 Nghiên cứu tạo phôi bò tót (bos gaurus) nhân bản vô tính thông qua kỹ thuật chuyển cấy nhân 2016 B2016-28-01Assoc. Prof. Nguyễn Văn Thuận  -02 ISI articles; 
- 02 domestic articles; 
- 04 articles published in international conference; 
- 04 articles published in domestic conferenc.
- 04 bachelor's thesis
- 03 master thesis
 24
 12 Nghiên cứu chuyển gene ipt vào cây hoa cẩm chướng Dianthus caryophyllus L
 2016 Assoc. Prof. Nguyễn Phương Thảo  

 

  • Project at VNU level- type C

No.

Project title

Year

ID

Project Investigator

Expected result

Project duration (month)

1

Detection and optimization of the lactic acid bacteria isolated in Vietnam on the tumor cells and pathogens

2013

C2013-28-02

Dr. Nguyễn Hoàng Khuê Tú

- 02 ISI articles

- 01 non-ISI article

- 01 reference book written in a foreign language

- 02 articles published in domestic journals

- 01 registered intellectual property

- 01 doctoral thesis

- 02 master's theses

- 03 bachelor's theses

24

2

Isolation and selection of Bacillus spp. Producing fibrinolytic enzymes from Vietnamese fermented foods and extraction of fibrinolytic enzymes for functional food application

2013

C2013-28-04

Dr. Phạm Văn Hùng

- 01 ISI article

- 02 non-ISI articles

- 01 article published in international or domestic conference

- 01 master's thesis and 03 bachelor's theses

24

3

Study the effect of SAM synthetase gene on the production of erythromycine and kanamycin in Streptomycess trains

2013

C2013-28-08

MSc. Tống Thị Hằng

- S.kanamyceticus and S. erythreus

- 01 master's thesis and 02 bachelor's theses

24

4

Study on the technological process of dietary fiber extraction from mango peels

2014

C2014-28-04

Dr. Nguyễn Vũ Hồng Hà

- 01 ISI article

- 01 non-ISI article

- 01 master's thesis and 01 bachelor's thesis

24

5

Preliminary analysis of Vietnamese colorectal carcinoma tissues by using proteomic approach for identifying prognosis biomarkers

2014

C2014-28-05

Dr. Nguyễn Thị Thu Hoài

- 01 article published in international journal

- 01 master's thesis and 02 bachelor's theses

24

6

Research on genetic diversity related to some interest characters of cassava (Manihot esculenta Crantz) in South-eatern Vietnam based on DNA markers of SSR and targeted genes

2014

C2014-28-07

Dr. Nguyễn Phương Thảo

- 01 article published in domestic journal

- 01 article published in domestic conference

- 01 master's thesis

24

 7  Nghiên cứu cơ chế kháng tiểu đường của các hoạt chất từ dịch chiết Cỏ Sữa lá lớn (Euphorbia Hirta Linn.) 2016 C2016-28-01 Assoc, Prof Lê Thị Lý  24
 8  Phát triển kỹ thuật mutiplex PCR để xác định mối quan hệ gia phả trong chương trình chọn giống cá tra (Pangasianodon hyphophthalmus) 2016C2016-28-02 Dr. Nguyễn Minh Thành - 01 article published in International journal
- 01 article published in domestic journal
 24
 9 Nghiên cứu khả năng phân giải các chất hữu cơ và tác nhân gây bệnh trong nước thải của một số chủng nấm mục gỗ trắng bản địa 2016 C2016-28-12 Dr. Phạm Thị Hoa  24
 10 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 2016C2016-28-05
 Assoc. Prof, Phạm Văn Hùng  - 01 article published in International journal
- 01 master's thesis,
- 02 bachelor's thesis
 12

 

 

  • Project at International University level

 

No.

Project title

Year

ID

Project Investigator

Expected result

Project duration (month)

1

Study on application of somatic and Bioreactor technology in multiplying some high economic orchid species Phalaenopsis sp., Cymbidium sp., and Rhynchostylis sp.

2011

T2011-1-BT

CN. Nguyễn Thiên Quang


12

2

Preliminary study on characteristics of some lactic acid-producing bacteria groups (LAB) to contribute to the field of Medicine

2011

T2011-5-BT

Dr. Nguyễn Hoàng Khuê Tú


12

3

Micro-cloning of Two Commercially Valuable Bamboo Species in Vietnam

2011

T2011-6-BT

Dr. Anneth R. Ramirez

- The study will be submitted for publication to an international journal preferably the Bamboo, Science and Culture.

- A technology for the production of high quality planting mater

12

4

Examination of the relationship between the mutation rs3741378 of SIPA1 gene breast cancer in Vietnamese women

2012

T2012-6-SBT

BEng. Nguyễn Diệu Hoài Chân

- Blood sample

- 01 ISI article

12

5

Effects of phospholipid's unsaturation

degree on the partitioning of

amitriptyline into phospholipid bilayers

2013

T2013-5-SBT

Dr. Nguyễn Thảo Trang

- 01 article published in domestic journal

- 01 article published in domestic conference

12

6

GmNAC-carrying vector construction for subsequent plant transformation into Arabidopsis thaliana and preliminary study on its expression contribution to drought tolerance

2014

T2014-08-BT

MSc. Hoàng Thị Lan Xuân

- 01 article published in domestic journal

- GmNAC-carrying vector

- Arabidopsis seeds

12

7

A genetic variant in microrna as a potential signature for breast cancer susceptibility in Vietnamese women

2014

T2014-12-BT

MSc. Nguyễn Thị Mai Trâm

- 01 reference book written in a foreign language

- "Application GAMES in teaching Vocabulary IE level 1 & 2"

12

8

Using Tetra-ARMS PCR for determining the association between Canton mutation and G6PD deficiency in Vietnamese-Kinh

2014

T2014-16-BT

MSc. Đặng Thị Lan Anh

- 01 non-ISI article

- Database of the association between Canton mutation and G6PD

12

9

Research on optimum conditions for anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste

2014

T2014-19-BT

Dr. Phạm Thị Hoa

- 01 article published in domestic conference

- 01 bachelor's thesis

12

10

Study on factors affecting lipid production of myxomycetes collected from Vietnam

2014

T2014-18-BT

Dr. Trần Thị Mỹ
Hạnh

- 01 article published in international conference

- 01 master's thesis

12

11

Optimizing a multiplex HRM (High resolution Melting curve) to diagnose G6PD deficiency based on Viangchan and Canton mutations

2015

T2015-01- BT

MSc. Đặng Thị Lan Anh

- 01 article published in international journal

- 01 article published in domestic journal

- 01 bachelor's thesis

12

12

Investigation on the effects of nutrients on the anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste

2015

T2015-02- BT

Dr. Phạm Thị Hoa

- 03 articles published in international journal

- 01 article published in domestic journal

- 05 articles published in international conferences

12

 13 Bước đầu sàng lọc sơ bộ các hoạt chất thuốc/ thuốc được FDA phê duyệt để chữa bệnh ung thư vú bằng phương pháp tái định vị thuốc 2016 T2016-01-BT MSc. Đỗ Ngọc Phúc Châu  12
 14  Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của các chủng Streptomyces phân lập từ môi trường đất tại một số vùng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 2016 T2016-02-BT Dr. Nguyễn Thị Thu Hoài  12
 15 Xác định tác nhân ức chế vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm của ao nuôi cá rô phi 2016 T2016-03-BT Dr. Phạm Thị Hoa  12
 16 Đánh giá kiểu hình và khả năng chịu hạn của dòng đậu tương chuyển gen có tăng cường biểu hiện gen GmNAC085 2016 T2016-04-BT Dr. Bùi Thị Hồng Hạnh  12


 Nghiên cứu chuyển gene ipt vào cây hoa cẩm chướng Dianthus caryophyllus L.
 Nghiên cứu chuyển gene ipt vào cây hoa cẩm chướng Dianthus caryophyllus L.v
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất tinh bột không thủy phân từ tinh bột khoai lang và tinh bột khoai mỡ
 C2016-28-05
 C2016-28-05
spacer
dummy